Odmena pre Advokáta

Autor: Ján Karika
Publikované: 2019-06-02 18:27:00
 

Odmena pre advokáta

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa väčšinou určuje na základe zmluvy medzi advokátom a klientom.

Poďme sa pozrieť na jednotlivé druhy. Treba si však zapamätať že spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované. Zmluvná odmena sa určuje:

 

  1. Hodinová odmena - sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

 

  1. Paušálna odmena - sa môže dohodnúť  za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

 

  1. Podielová odmena - sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

 

  1. Tarifná odmena - základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

 

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak k takej dohode nedôjde, patrí advokátovi tarifná odmena. Ak je advokát ustanovený alebo určený z úradnej moci, odmenu mu vo všeobecnosti uhradí štát, advokát tak v danom prípade nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby. V súdnych sporoch platí všeobecná zásada, že tomu, kto mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý v spore úspech nemal. Teda ten, kto v spore prehrá, musí zaplatiť aj trovy konania toho, kto vyhral. Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia.

Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. Pre fyzické osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie odmeny advokáta, funguje poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Spôsob odmeňovania upravuje Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. http://www.exekucieunas.sk/forum/viewtopic.php?f=1&t=182

Teraz keď už všetko viete otázka znie podľa čoho si vyberiete spôsob odmeňovania advokáta ?

Univerzálna odpoveď na túto otázku žiaľ nie je. Vždy záleží to od povahy potrebných právnych služieb.

V spore o niekoľko miliónov eur má právnik motiváciu účtovať podľa tarifnej odmeny, keďže za každý úkon zarobí viac, ako keby použil hodinovú sadzbu. Na druhej strane klient  sa v týchto situáciách bude snažiť dohodnúť na čisto podielovej odmene alebo hodinovej sadzbe v primeranej výške.

Avšak v sporoch, ktoré majú nízku alebo žiadnu hodnotu by zase žiaden právnik na tarifnú hodnotu nepristúpil a podielová hodnota sa pri nich niekedy ani nedá určiť.

V týchto situáciách sa preto najčastejšie dohodne hodinová sadzba, ktorá sa môže v prípade úspechu spätne zvýšiť a v prípade neúspechu znížiť. Problémom hodinovej sadzby je, že nikto okrem právnika nevie, koľko hodín bude potrebných na vyriešenie problému.

 

Zdroje :

http://www.epi.sk/zz/2004-655

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_advokati1

https://blog.etrend.sk/martin-magal/odmena-pravnikov.html