Námietka zaujatosti sudcu

Exekúcie.
admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1048
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Námietka zaujatosti sudcu

Príspevok od užívateľa admin » Piatok, 5. Apríla 2019, 15:20

Dobry den,

Odolat sa mozete na Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Vylúčenie sudcov a iných osôb § 49

(1) Sudca je vylúčený z prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Uplatnenie námietky zaujatosti stranou§ 52

(1) Strana má právo z dôvodov uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti.

(2) V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú.

§ 53

(1) Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Prikladám vzor pre Námietku zaujatosti sudcu

http://vzory-zmluv.dashofer.sk/onb/33/n ... iew_type=5

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 0 neregistrovaných