Rozsudky

Zoznam rozsudkov súdov v SR

Judikatúra súdov SR (rozsudky, uznesenia stanoviska...)

http://www.judikaty.info/

 

Portál Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Podávanie návrhov na začatie súdneho konania a iných písomností, poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania, centrálna evidencia exekúcií

https://obcan.justice.sk/vstup

 

Európsky justičný systém

Užitočné informácie v prípade cezhraničných sporov

Európsky portál elektronickej justície

https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-de-sk.do?member=1

Európska justičná sieť

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_ger_sk.htm#2.1